Hoofdgebouw

Hoofdgebouw:
Bosgouw 235     1352 GW Almere
Tel. 036-5312332


Directeur:
Adriana Böekling
Adjunct directeur:
Madelon Goores
 Dependance:
Uithof 1   1353 XA Almere
tel. 0652482090

Postadres:
Postbus 50132     1305 AC Almere


Volg ons op twitter
en op facebook
of schrijf iets in ons gastenboek

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

Hoe werkt Medezeggenschap?

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Op de Flierefluiter bestaat deze MR uit vijf leden gekozen uit en door de ouders, en vijf leden gekozen uit en door het schoolteam. De samenstelling van de MR kunt u zien op een van onze andere pagina’s.

De Medezeggenschapsraad behartigt de collectieve belangen van ouders binnen de school en van de personeelsleden.

De vorm van de medezeggenschap is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap op Scholen. Hierin is gedetailleerd vastgelegd welke rechten en plichten gelden. Op de website http://www.infowms.nl/ kunt U hierover meer informatie vinden.

De MR heeft het recht het schoolbestuur (de Almeerse Scholen Groep) gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te voeren beleid. Daarnaast heeft de MR over een groot aantal zaken instemmingsrecht.

Ook bespreekt de MR het door de school te voeren of gevoerde beleid op het gebied van schoolorganisatie, personeelsbeleid en financiën.

De gedetailleerde beschrijving van de regelingen van de Medezeggenschap is beschreven in de MR statuten. Deze zijn ter inzage bij de schooldirectie en het schoolbestuur.

Wat doet de MR?

De MR is er wel om de belangen van ouders en kinderen in de school te behartigen. De MR is er niet om individuele problemen tussen ouders/kinderen en de school te bespreken. Uw individuele problemen moet u bespreken met de leerkracht, de directie of het schoolbestuur.

De MR kan wel uw signalen oppikken om dit te gebruiken als ‘kapstok’ om het onderwerp (algemeen) ter bespreking in de vergadering met de directie te brengen.

Vertegenwoordiging

Het advies- en instemmingsrecht van de MR richting schoolbestuur is geregeld door het instellen van een ClusterMR voor alle scholen vanuit ons cluster. De MR van de Flierefluiter vaardigt daar naartoe een ouder en een teamlid af. De ClusterMR-en vaardigen weer leden af naar de Gemeenschappelijke MR. Zo is gewaarborgd dat alle scholen (en Medezeggenschapsraden) vertegenwoordigd zijn in het overleg met het schoolbestuur.

Verkiezingen

De leden van de MR zijn democratisch gekozen. Op de Flierefluiter is geregeld dat ieder MR lid zich om de twee jaar al dan niet herkiesbaar stelt. Leden van de MR kunnen meerdere perioden zitting hebben. Bij tussentijdse mutatie wordt een tussentijdse verkiezing gehouden om in de vacature te voorzien.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer iedere 6 weken in een openbare vergadering op dinsdag vanaf 19.30 uur. De directie van de school is adviserend aanwezig bij de vergaderingen. Bij spoedeisende zaken kunnen tussentijds extra vergaderingen worden ingelast

Op de website kunt u de  jaaragenda van de MR vinden. De vergaderingen worden aangekondigd op de website van de school en in de weekbrieven.
©  2014 obs de Flierefluiter